Tr, Eng, العربية
 • Türkiye Sudan

  Türk Sudan Tarihi Bağı

  Sudan Türk tarihi konu olunca atlanmaması gereken bir kahraman, Sudanlı Musa belgeseli için resme tıklyınız

  Daha Fazla Bilgi

  Afrika ve Sudan hakkında

  Türkiye Sudan hakkında kısa kısa

  Türkiye Sudan Ulaşım

  Türkiye Sudan Ulaşımı THY İstanbul Direkt Seferleri ile sağlanmaktadır

  Başlık hazırlanıyor

  içerik hazırlanıyor

  Başlık hazırlanıyor

  içerik hazırlanıyor

  Başlık hazırlanıyor

  içerik hazırlanıyor

  Başlık hazırlanıyor

  içerik hazırlanıyor

  Başlık hazırlanıyor

  içerik hazırlanıyor

 • Hastanemiz

  Hastanemiz Hakkında

  Preje hakkında

  Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti, kökleri Osmanlı İmparatorluğu devrine dayanan dostluk ilişkilerini uzun yıllar boyunca devam ettirmiştir. İki ülke ilişkilerinin gelişmesinde önemli unsur sağlık alanında işbirliği olmuştur.

  devamı için tıklayınız

  Sayfa yapımı devam ediyor.

  Nyaladan haberler

  19 Kasım 2014 Somali Türk Hastanesi Yöneticilerinden Hastanemize Ziyaret

  Önümüzdeki aylarda açılması planlanan Somali Mogadişu Türk Hastanesi yönetim kadrosu hastanemizi ziyaret etti. Dr. Ahmet ALTINER, Dr. Uğur GENÇOĞLU,İlhan ERGÜN, İhsan ÖZYÜREK ile Fatih SEYRAN’ın ziyaret ettiği hastanemiz hakkında Hastane Yöneticimiz Dr. Selahattin ŞAHİN tarafından bilgi verildi. Dr.Selahattin ŞAHİN’in Sudan Nyala Türk Hastanesi’nin kuruluş aşamasında yapılan organizasyonlar ile halen verilmekte olan sağlık hizmetleri hakkında deneyimlerini paylaştığı görüşmeler son derece verimli geçti. Önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan Somali Türk Hastanesi’nin Yönetim Ekibi de deneyim paylaşımından son derece memnun kaldıklarını ifade etti.

  28 Şubat 2014 Hastanemiz açıldı!

  Hastanemiz Türkiye ve Sudan yetkililerinin katıldığı muhteşem bir törenle açıldı. Hastanesi'nin açılışına, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müzezzinoğlu, Sudan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Hasan Bekri, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Sudan Büyükelçimiz Cemalettin AYDIN, TİKA yetkilileri, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katılmışaldır. Sudan halkı da törene büyük ilgi göstermiş ve ilgiyle izlemişlerdir.

  18 Şubat 2014 Sudan Büyükelçimizin Ziyaretleri.

  Sudan Büyükelçimiz Sayın Cemalettin AYDIN hastanemizi ziyaret etmişlerdir. Ziyaretlerinde hastanemizle ilgili bilgiler almış, incelemelerde bulunmuşlardır. Tüm hastane personeli ile tanışma ve sohbet toplantısı düzenlemiş ve personnelimizi Türkiye - Sudan tarihi ve dostluğu hakkında bilgilendirmişlerdir.

 • Somali Moğadişu Türk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kurucu İdari Kadrosu
 • Görüntüleme

  Görüntüleme Hizmetlerimiz  1 - RÖNTGEN

  - Direkt Röntgen

  - Kontraslı Röntgen

  2 - ULTRASONOGRAFİ (USG)

  3 - BİLGİSAYARLI TOMOGROFİ (BT)

  4 - MAMMOGRAFİ
 • Tetikler

  Tahlil ve Tetkik Hizmetlerimiz

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Anestezi ve Reanimasyon

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Biyokimya

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Çocuk Cerrahisi

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Diş

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Genel Cerrahi

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Göz

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  İç Hastalıkları

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Kadın Doğum

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Kardiyoloji

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Kulak Burun Boğaz

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Mikrobiyoloji

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Ortopedi ve Travmatoloji

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Patoloji

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Radyoloji

  içerik hazırlanıyor...
 • Servislerimiz

  Üroloji

  içerik hazırlanıyor...
 • PROTOKOL

  PROTOKOL

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUDAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HASTANE İŞLETME VE DEVİR PROTOKOLÜ

  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır);
  28.03.2007 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Protokol’' e dayanarak. Sağlık ve tıp alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

  MADDE 1
  Konu ve Amaç:
  Bu Protokolün amacı Türkiye'de uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Prc gramını Sudan’a aktarmaktır.
  Bu Protokol; Sudan Güney Darfur Eyaleti Nyala bölgesinde 150 yatak kapasiteli “Nyala Sudan - Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (bundan sonra “hastane” olarak anılacaktır) ve hastaneye bağlı olarak işletilecek Sudan’daki diğer birimlerin kurulması ve 5 yıl süre ile taraflarca müştereken işletilmesi ile süre sonunda gerekli şartların tamamlanması halinde söz konusu Hastanenin ve bağlı birimlerinin Sudan tarafına bilâbedel devredilmesini amaçlamaktadır. Devrin ardından izleme/koordinasyon faaliyeti beş yıl süreyle devam edecektir. Hastane prensipte beş yıl süreyle Türk ve Sudan tarafınca müştereken yönetilecek ve işletilecektir. Hastane yönetiminin Sudan tarafına devredilme tarihi taraflarca bilâhare imza altına alınacak bir tutanakla tespit edilecek ve işbu Protokol'ün 17. Maddesine göre onay sürecinin tamamlanmasını müteakip devir tutanağı Protokol'ün eki olarak kabul edilecektir. Hastanenin Kamu modeli ile yönetimi esas olmakla beraber taraflar uzlaşarak hastanenin Kamu-Özel ortaklığı modeliyle de yönetilmesine karar verebilir.

  MADDE 2
  Tanımlar
  Kamu modeli:
  Türk tarafının, bir hastane yöneticisi başkanlığındaki yönetici kadro marifetiyle, kamusal kaynaklan kullanarak ve/veya hizmet satın alarak, hastane yönetimine doğrudan katılmasını.
  Kamu-özel ortaklığı modeli (İşlet-Devret Modeli):
  Hastane binası Türk tarafınca işletme için devralındıktan sonra, sarf malzemesi ve tıbbi demirbaş dâhil olmak üzere diğer tüm mal ve malzemeler, tıbbi olan ve olmayan hizmetler ile sağlık personeli ile diğer personelin temininin bu Anlaşmada kapsamı belirlenen ihale yöntemi dâhilinde belirli süre ile şartlar altında üçüncü kişiye gördürülmesini ve işletme süresi sonunda Türk tarafına devredilmesini.
  Program Ofisi: Sudan'da Türkiye tarafından yürütülen tüm sağlık faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve bu protokolde verilen görevleri yerine getirmek üzere teşkil olunan ve Türk personelinden oluşan sağlık hizmet birimin.
  İdari ve Mali İşler Komitesi: Hastanenin bu Protokolde belirlenen idari ve mali işlerini yerine -getirmek üzere teşkil olunan.
  Program Ofisi Koordinatörü (hastane yöneticisi).
  Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'ndan (TİKA) bir temsilci.
  Sudan Sağlık Bakanlığından bir temsilci.
  Sudan Güney Darfur Eyalet Sağlık Bakanlığı'ndan bir temsilci.
  Türk Başhekim ve Sudanlı hastane yönetici yardımcısından oluşan başkanlığını Program Ofisi Koordinatörünün yaptığı, kararlarını oyçokluğu ile alan oyların eşit çıkması halinde Başkanın oyunun iki (2) oy sayıldığı bir yapıyı.
  Danışma Kur ulu: Hastanenin genel politikasının oluşturulmasına yardımcı olan, idari ve icra fonksiyonu olmayan bir yapıyı.
  Eğitim Konseyi: Üyeleri Başhekim tarafından seçilen ve başkanlığının Başhekim tarafından yapıldığı bir yapıyı.
  Etik K ur ulu: Üyeleri Başhekim tarafından seçilen ve başkanlığının Başhekim tarafından yapıldığı bir yapıyı, ifade eder.

  MADDE 3 Uygulayıcı Kurumlar
  Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Sudan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uygulayıcı kurumlardır.
  İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliğinin uygulama alanları ve şartları taraflarca gerekli görülecek dönemlerde hazırlanacak faaliyet planları ve uygulama programlarında belirlenecektir.

  MADDE 4
  Hastanenin Statüsü Hastane tam bir idari ve finansal özerkliğe sahip olacaktır. Bütçesinin bir bölümü döner sermayeden oluşacaktır.

  MADDE 5
  Türk Tara fınca Program Ofisi Kurulması
  Türk tarafınca, Sudan’da. Hastane’nin işletilmesi için Türk personeli tarafından yönetilen ve gerektiğinde Sudanlı teknik ve idari personel çalıştırılabilen. Kuruluş amacına yönelik işlerde faaliyet gösteren "Program Ofisi" kurulacak ve çalıştırılacaktır. Program Ofisi Koordinatörü aynı zamanda hastane yöneticisi olarak görev yapacaktır.

  Program Ofisi;
  1) Her iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında doğrudan iletişimi ve koordinasyonu sağlar.
  2) Hastane bütçesi için oluşturulan finansman kaynaklarının döner sermaye hesaplarına aktarılmasını, kontrolünü ve aynı zamanda ücretli/ücretsiz hasta dengesinin korunmasını ve planlanmasını takip eder.
  3) Hastane bütçesine kaynak sağlamak amacıyla ulusal-uluslararası donörler ve diğer sivil toplum örgütleri ile iletişimi sağlar ve ulusal-uluslararası tanıtım faaliyetlerini yürütür. 4) Hastane idaresi tarafından hazırlanan, gelir ve giderlerle ilgili bilgilerin ve tıbbî istatistiklerin yer aldığı raporları üçer aylık aralıklarla Taraflara sunar, finansman gerekliliklerini ortaya koyar.
  5) Hastane yönetiminin Sudan tarafına devrinden itibaren 5 yıl süre ile izleme ve denetim görevini yerine getirir.
  Sudan tarafı Program Ofisinin faaliyet göstermesinde gerekli kolaylığı gösterecektir.

  MADDE 6 Danışma Kurulu Danışma Kurulu 5’i Türk, 5'i Sudanlı olmak üzere 10 kişiden oluşur ve en az ayda bir toplanır. Bir yıllığına seçilir ve kurul üyeleri her yıl yeniden belirlenir. Bu üyelerin seçimi sahip oldukları nitelikleri, toplum sağlığı konusundaki tecrübeleri ve toplumu temsil edebilme yeterliliklerine göre yapılır.
  Türk Üyeler Program Ofisi Koordinatörü. TÎKA temsilcisi. Hastane Başhekimi, İdari Mali İşler Müdürü ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü'nden: Sudanlı Üyeler Sudan Federal Sağlık Bakanı ve Güney Darfur Eyalet Sağlık Bakanı tarafından belirlenen kişilerden oluşur Danışma Kurulu Başkanlığı Sudan ve Türk tarafları arasından dönüşümlü olarak yürütülecektir.

  Danışma Kurulunun temel işlevi, hastanede verilen sağlık hizmetlerini daha kaliteli sunulabilmesi için, hastanenin finansal kaynakların artırılması yoluyla hastane ekonomisine destek sağlama çalışmaları yapmaktır. Ayrıca Danışma Kurulunca oluşturulacak bir Komite tarafından İdari ve Mali İşler Komitesi'nin belirlediği (oranları geçmemek kaydı ile mali durum araştırma sonucuna göre ücretsiz tedavi edilecek hastaların tespiti yapılacaktır. Danışma Kurulunun üyelerine bedeli Hastanenin döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere huzur hakkı ödenir. Ödenecek aylık miktar hastanede görev yapacak asistanın aldığı ek ödeme miktarını geçemez.

  MADDE 7 Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  A) Türkiye Tara fının Hak ve Yükümlülükleri:
  1) Türk tarafınca Hastane’nin kurulması ve işletilmesi için bir proje hazırlanmış olup, projede hizmete sunulması planlanan birimler ve bunların personel kadroları söz konusu personelin eğitimi ile işletmeye ilişkin hususlar belirtilmiştir.
  2) Türk tarafı hastane binası üzerinde, işletme süresince mülkiyetin devrini sağlayan işlemler hariç her türlü tasarruf hakkına sahip olacaktır.
  3) Türk tarafı binaların kullanımını Hastanenin faaliyet amacına uygun olarak (tıbbî hizmetler ve eğitim-araştırma hizmetleri) kısmen üçüncü şahıs ve kuruluşlara (Türk Sivil Toplum kuruluşları dâhil olmak üzere) İdari ve Mali İşler Komitesi’nin onayını alarak devredebilecektir.
  4) Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri gibi tıbbî hizmetler, teknik hizmetler ile yemek, temizlik, bina ve cihaz bakımı gibi destek hizmetlerin yaptırılması amacıyla hizmet satın alabilecek veyahut Türk tarafı mevcut yükümlülüklerinin tamamını da hizmet satın alma yöntemiyle gerçekleştirebilecektir.
  5) Hastane ile Türkiye’deki bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi(leri) arasında ilişki sağlanacaktır.
  6) Türk tarafı Hastanenin eğitim ve faaliyet amaçları doğrultusunda personel temin edecektir.
  7) Hastane’nin kurulması ve işletilmesi için düzenlenen proje gereği; Türk Tarafının ödeyeceği 5 yıllık toplam miktar 58.595.141 S'dır. Türkiye’nin ödeyeceği miktar personel giderleri. Türkiye tarafından alınacak ilaç, tıbbi malzeme giderleri düşüldükten sonra kalan miktar Program Ofisi aracılığı ile Hastane döner sermaye bütçesine aktarılır.

  B) Sudan Tarafının Hak ve Yükümlülükleri:
  1) Sudan Tarafı bu protokol dâhilinde istihdam edilecek personele verilecek olan Sudan vizesinin Güney Darfur’a özel giriş iznini de içermesini garanti etmeyi kabul eder. Sudan Tarafı bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacaktır.
  2) Sudan Tarafı, Hastane’nin işletilmesi sırasında bürokratik engelleri olabildiğince kaldırmakla, bu süreçleri hızlandırmakla ve gerekli kolaylıkları sağlamakla yükümlüdür. Hastane'ye Türkiye’den intikal ettirilecek her türlü emtianın taşınmasında Hartum ve Nyala'da hızlı geçiş gümrük noktası belirleyecektir.
  3) Sudan Tarafı, Hastane’ye Türkiye’den intikal ettirilecek her türlü emtianın güvenliğini temin edecektir. Türkiye'den ve diğer ülkelerden deniz, hava ve kara} olu ile gönderilen her türlü emtianın (inşaat malzemeleri ve makineleri ile tıbbî cihaz ve malzeme gibi) kendi ülkesine ait transport vasıtalarına aktarılması gibi işlemler yapmaksızın doğrudan Türk tarafınca Hastane’ye intikal ettirilmesini sağlayacak ve bu süreçte güvenliği temin edecektir. Karayolu için, hızlı geçiş gümrük noktası ile özel temas noktası belirlenecektir. Havayolu ile sevk edilen özellikle hassas tıbbi cihaz ve malzemenin Hastane’ye transportu havaalanına inişten itibaren en geç 24 saat içinde Sudan Sağlık Bakanlığı aracılığı ile ivedilikle sağlanacaktır.
  4) Sudan Tarafı Türkiye’den Nyala'ya ve Nyala'dan Türkiye'ye gidecek olan personel ve tüm malzemenin havayoluyla taşınmasını kolaylaştıracak gerekli izinleri temin edecektir.
  5) İşbu Protokolün uygulanması anlamına gelecek olan her türlü faaliyeti vergi muafiyeti tanınacaktır. Sudan Tarafı, Türkiye'den veya diğer ülkelerden bu Protokol kapsamında getirilecek tıbbî cihaz, malzeme ve diğer emtiaya gümrük vergisi va diğer vergileri hiçbir surette uygulamayacaktır. Hastane'de üretilen hizmetlerden de her ne isim altında olursa olsun vergi tahakkuk ettirilmeyecektir.
  6) Sudan Tarafı, can güvenliğinin ciddi tehlikeye düşmesi halindi Türk vatandaşlarının Türk Tarafı ve/veya Sudan Tarafı imkânlarının kullanılması suretiyle doğrudan Türkiye’ye getirebilmesini garanti eder.
  7) Bu protokol ile Hastaneye ait arsanın ve binaların kullanım hakkım, işletme süresince Türk Tarafına devredecektir. 8) Sudan Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri ve benzer fakültelerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin uygulamalı stajlarını ve klinik rotasyonlarını Hastanede yapmalarını sağlamak amacıyla Hastanenin bir eğitim hastanesi olarak faaliyet göstermesi için gerekli işlemleri yapacaktır.
  9) Hastanede uzmanlık eğitimini tamamlayan Sudanlı hekimler. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü bir sağlık kuruluşunda, eğitim gördükleri süre kadar mecburi hizmet görevini yerine getirecektir.
  10) Sudan tarafı Hastane’de görevlendirilecek tüm personel için uygun bir çalışma ortamı ve güvenliği sağlamak için her türlü tedbiri alacaktır. 11) Sudan tarafı Hastane'de görevlendireceği tüm Sudanlı personelin özlük haklarından doğacak sorumluluk ve yükümlülükleri kabul eder.
  12) Sudan Tarafının ödeyeceği 5 yıllık toplam miktar 19.439.000 $'dır. Sudan Tarafı belirtilen toplam miktarın 2013 yılında 3.484.600 $,ını, 2014 yılında 3.685.600 $'ını. 2015 yılında 3.926.200$'ını, 2016 yılında 4.149.400$'ını ve 2017 yılında 4.193.200$'ını, Hastanenin döner sermayesine Program Ofisi aracılığı ile aktarmayı garanti eder. İşe başlanmasını temin etmek için, Sudan Tarafı 2013 yılı için kararlaştırılan miktarın ilk üç aylık kısmını tek seferde, diğer aylar için ise ödeme emri şeklinde aylık olarak ödemeyi garanti eder. Diğer yıllar için ise üçer aylık periyodik dönemler halinde (Ocak. Nisan. Temmuz, Ekim aylarının başlangıcında) ödemeyi garanti eder. Proje katkı oranlarında değişikliğe gidilmesi durumunda yapılan değişiklikler işbu Protokolün 17. Maddesinde belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir.
  13) Eğer Hastanenin misafirhanesi Türk personelin yerleşimi için yeterli gelmezse, giderlerin Hastanenin döner sermayesinden karşılanması kaydıyla misafirhane temin etmeyi garanti eder.
  14) Sudan tarafı bu Protokolün uygulanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere eyalet seviyesinde ve federal seviyede tam yetkili iki (2) İrtibat Ofisi kurmakla yükümlüdür. Taraflar arasındaki muhaberenin sağlanmasında irtibat ofisleri muhatap kabul edilir.
  15) Sudan tarafı. Hastanede görevlendirilecek personelin sahip olduğu ve Türkiye'de geçerliliği olan diploma, öğrenim belgesi, sertifika vb. belgelerin Sudan'da geçerli olmasını, ayrıca bir denklik işlemine gerek duyulmamasını garanti eder. Hastanede görevlendirilecek personelin listesi Sudan Tarafına. Türk Tarafınca resmi yollardan bildirilir.

  MADDE 8 Hastane Yö netimi
  Hastanenin kamu modeli ile yönetimi esastır. Ancak, taraflar uz aşarak, hastanenin “kamu özel ortaklığı” modeli ile de yönetilmesine karar verebilir. İdari ve Mali İşler Komitesi. Hastanenin Türk ve Sudan Tarafınca müştereken işletilme usullerini ve her kademedeki personelin görev tanımlarım belirleyip "Hastane İşletme Yönergesi" olarak yayımlayacaktır. Hastanenin Kamu Yönetim Modeli ile yönetilmesi halinde hastane yönetiminde yer alacak yönetici kadro Türk ve Sudan tarafınca belirlenecektir. Bu yöneticiler1
  a) Hastane Yöneticisi (Program Ofis Koordinatörü-Türk),
  b) Hastane Yönetici Yardımcısı (Sudanlı),
  c) Başhekim (Türk),
  d) Başhekim yardımcısı (Sudanlı ve Türk),
  e) İdari mali işler müdürü (Türk),
  f) İdari mali işler müdür yardımcısı (Sudanlı),
  g) Sağlık bakım hizmetleri müdürü (Türk),
  h) Sağlık bakım hizmetleri müdür yardımcısı, (Sudanlı)
  i) Muhasebe ve finans müdürü (Türk),
  j) Muhasebe ve finans müdür yardımcısı (Sudanlı),
  olarak görev yapacaklardır.
  Bu yöneticilerden Hastane yöneticisi ve diğer Türk personeli mutlak suretle T.C. Sağlık Bakanlığı atar; Sudanlı yönetici ve diğer Sudanlı personeli ise İdari ve Mali İşler Komitesi’nin onayı ile atanır.
  Hastanenin yönetiminden hastane yöneticisi sorumludur. Hastane yönet çisinin görev ve yetkileri şunlardır;
  1) Hastane yöneticisi, işletme yönergesinde bulunmayan hususlarda kararı verme yetkisine sahip olacaktır.
  2) Hastane yöneticisi, prosedürleri İdari ve Mali İşler Komitesi tarafından belirlenen kurallara göre mal ve hizmet satın alma ile ilgili islerde 50.000$" ı kadar harcama yapma yetkisine sahiptir.
  3) Hastalarla ilgili tüm işlemlerin ve gelir-gider bilgilerinin düzenli bir sistem dâhilinde, otomasyon sistemleri kullanılarak kayıt altına alınmasını sağlayacaktır. Gelir ve giderlerle ilgili bilgileri ve tıbbî istatistikleri kişisel verilerin, korunmasına özen göstererek, üçer aylık aralıklarla Program Ofisini ve İdari ve Mali İşler Komitesini bilgilendirecektir. 4) Deprem su baskını, salgın gibi doğal afetlerde Hastane’nin İnsanî yardım amacına uygun olarak kullanılması için Program Ofisi ile en üst düzeyde işbirliği sağlanacaktır. 5) Hastane yöneticisi gerektiğinde tüm personel hakkında disiplin soruşturması yapabilecek/yaptırabilecek ve hizmet akdinin feshedilmesi dâhil idari ve disiplin cezası yaptırımı uygulayabilecektir. Personelin'Hastanemde kullanılan her türlü araç ve gerece zarar vermesi halinde bunun tazmini için gerekli prosedürü işletecektir.
  6) Hastane’nin verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak ve görev alanına giren konularda mevzuat düzenlemelerini yapmakla yetkilidir.
  7) Hastane yöneticisi, ihtiyaç duyulan ve nitelikleri uygun olan Sudanlı personel ile sözleşme imzalayabilecektir.

  MADDE 9 Mali Hükümler
  1) Sudan Tarafı, Türkiye Tarafı ve donörler tarafından yapılan ödemeler Program Ofisi aracılığıyla hastane döner sermayesine aktarılır.
  2) Gelir ve harcamalarla ilgili bilgiler raporlanarak Hastane idaresi tarafından üçer aylık aralıklarla Program Ofisi'ne ve İdari ve Mali İşler Komitesi'ne bildirilir. Program Ofisi ise kendisine ulaşan raporu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına ve Sudan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bildirecektir.
  3) Hasta katılım payı, tanı, tetkik ve tedaviler ile ilgili ücret tarifesi projede belirlenmiş olup ihtiyaç halinde bu tarifede İdari ve Mali İşler Komitesi tarafından değişiklik yapılabilecek ve komitenin kararı ile ücretli hastaların ücretleri belirlenebilecektir.
  4) Mal ve hizmet satın alma ile ilgili kural ve prosedürler İdari ve Mali İşler Komitesi tarafından belirlenecek ve 50.000$’ın üzerindeki mal ve hizmet satın alma işlemleri söz konusu Komite tarafından onaylanacaktır.
  5) Hastane'de istihdam edilen Türk personelin ücret ödemeleri Türk hukukuna tabidir. Sözleşmeli personelin maaş ve performansa dayalı ek ödemeleri ile diğer tüm özlük hakları Hastane döner sermaye bütçesinden ödenecektir.
  6) Hastane’de görev yapan personelin; mesleğin icrası sırasında kusurlu davranışları ile hastalara vermiş olduğu zararlardan doğan tazminat meslekî sorumluluk sigortası kapsamında ödenecektir. Türkiye'den görevlendirilen personel ve Sudanlı görevliler için primin yarısı kendisi tarafından ödenecek, geri kalan yarısı Hastane döner sermaye bütçesinden karşılanacaktır.

  MADDE 10 Eğitim ve Araştırına Hizmetleri
  Hastane'nin -işletme modeline bakılmaksızın- eğitim ve araştırma hizmetlerinin koordinasyonu aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir. 1) Başhekim başkanlığında bir Eğitim Konseyi kurulacaktır. Eğitim Konseyi kuruluşta verilecek tıpta uzmanlık eğitiminin plânlanması, uygulanması, denet mi ve alınacak asistan rotasyonlarının belirlenmesinden sorumlu olacaktır.
  2) Uzmanlık eğitimi amacıyla alınacak asistanla Sudan Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun alım mevzuatına göre belirlenecektir. Eğitim Konseyi gerekli görürse tekrar seçme sınava yapılabilecektir.
  3) Hastanede tıpta uzmanlık eğitimini sürdürenlere, eğitim süresi dönemi içinde en fazla altı ay olmak üzere. Türkiye'deki bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim almaları sağlanacaktır.
  4) Hastane’de uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Sudan mevzuatım göre Sudan'da tıp mesleğini icra edebileceklerdir. Ancak. Hastane'de uzmanlık eğitiminin tamamlanmış olması bu kişilere Türkiye'de uzman tabip olarak çalışma hakkı vermeyecektir.
  5) Başhekim başkanlığında bir Etik Kurulu kurulacaktır. Etik Kurulu, Hastanede yapılacak bilimsel, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile tıpta uzmanlık öğrencisi tezlerinin onaylanmasından sorumlu olacaktır.
  6) İhtiyaç halinde herhangi bir kaynaktan finansmanının sağlanması şartıyla tüp bebek, nöroşirurji, gastroenteroloji ve hemodiyaliz gibi ilave klinikler açılabilecektir.

  MADDE 11 İnsa n Kay naklarının Seçimi
  Kural olarak, Hastane'nin çalıştıracağı Sudanlı ve Taraflarca’ diğer ülkelerden görevlendirilecek personel, İdari ve Mali İşler Komitesi tarafından oluşturulan bir sınav komisyonu tarafından yapılacak mülâkat ve değerlendirme ile belirlenecek ve Hastane ile hizmet sözleşmesi yapmak sureti ile işe alınacaktır. Bu personelin maaş ve ek ödemesi, emsali olan Türk personelin maaş ve ek ödemesini aşmayacak şekilde İdari ve Mali İşler Komitesi tarafından belirlenecek ve Hastane döner sermaye bütçesinden karşılanacaktır. Sınav komisyonu, adaylardan çalışmayı talep ettikleri işle ilgili bilgileri, diploma, sertifika ve diğer öğrenim belgelerini isteyecektir.

  MADDE 12 Personelin Sor umluluğu
  Hastane'de görev yapan personelin disiplin sorumluluğu İdari ve Mali İşler Komitesi tarafından çıkartılacak Yönerge ile düzenlenecektir. Türkiye’den görevlendirilen personel ile yakınları Sudan'da bulundukları sürece Sudan yasalarına ve yürürlükteki düzenlemelerine tabi olacaklardır. Sudan Devletinin yargı yetkisinin uygulandığı ve hüküm içeriğinin Türk mevzuatında bulunmayan bir cezayı ve infaz usullerini öngördüğü hallerde, bu ceza ve infaz usulleri uygulanmayacak, bunun yerine her iki Devletin mevzuatında yer alan veya Taraflar için uygun olan bir ceza türü uygulanacaktır.
  Ancak, Türkiye'den görevlendirilen personelin; mesleğin icrası sırasında kusurlu davranışları ile hastalara vermiş olduğu zararlardan doğabilecek cezai sorumlulukları Türk Devletinin yargı yetkisine ve Türk Hukukuna tabi olacaktır. Sudan Tarafı, Türkiye’den görevlendirilen personel ve yakınlarının tutuklanması halinde Türk Tarafını derhal durumdan haberdar edecektir. Türkiye'den görevlendirilen personel veya yakınlarından herhangi birinin Sudan Tarafınca kovuşturulması veya yargılanması durumunda bu kişi. Sudan vatandaşlarına sağlananlardan az olmamak koşulu ile genel olarak kabul edilmiş hukuki korumadan istifade etme hakkına sahip olacaktır.

  MADDE 13 Hastaneye Yapılacak Yardımlar Hastane'nin geliştirilmesi ve daha iyi hizmet sunabilmesi için Taraflar, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ve başka ülkelerden maddî yardım sağlanması için gayret sarf edeceklerdir.

  MADDE 14 İstişareler Ve Değişiklikler
  Yakın işbirliği anlayışından hareketle. Taraflar zaman zaman bu protokolün uygulanması, yorumlanması ve değişikliklerin uyarlanması konusunda birbirleriyle istişareler yürüteceklerdir. Bir Tarafın bu Protokolü değiştirmek amacıyla istişare talep etmesi durumunda, aksine karar verilmedikçe istişareler karşı tarafın yazılı talebi almasından sonra en kısa sürede ve her hal ve koşulda en geç altmış (60) gün içinde başlayacaktır. Bu istişareler müzakere veya yazışma yoluyla gerçekleştirilecektir. Her bir Taraf bu istişareler sırasında değişiklik talebini destekleyen gerekçeleri hazırlayacak ve sunacaktır.
  İşbu Protokol Tarafların karşılıklı yazılı rızaları ile her zaman değiştirilebilir. Yapılan değişiklikler Protokolün 17. Maddesinde belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir.

  MADDE 15 Anlaşmazlıkların İyiniyetle Halli Bu Protokolün yorumlanmasından, yürütülmesinden ve uygulanmasından çıkabilecek ihtilafların öncelikle Türk tarafı adına “Program Ofisi” Sudan taraf adına “İrtibat Ofisi” tarafından müştereken ve iyi niyetle halline çalışılır. Bu şekilde halli mümkün olmadığı takdirde sırasıyla iki tarafın Sağlık Bakanlığı müsteşarları; Sağlık Bakanları; nihayet, hükümetler arasında en üst düzeyde ve en kısa zamanda halline çalışılır.
  Uzlaşma sağlanamazsa, taraflar Protokolün uygulanmasını kısmen ve tamamen askıya alabilir.

  MADDE 16 Askıya Alma Taraflar milli güvenlik, ulusal çıkar, can güvenliğinin ciddi olarak tehlikeye düşmesi durumlarında ve 15. Maddede öngörülen uzlaşma prosedürünün gerçekleşmemesi halinde durumun diplomatik yollarla karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesini takiben işbu Protokolün yürütülmesini tümüyle veya kısmi olarak askıya alabilir.

  MADDE 17 Yürürlüğe Giriş ve Süre
  İşbu Protokol, yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını Tarafların birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve on yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

  Taraflardan biri, bu sürenin bitiminden altı ay önce. Protokolü sona erdirmek istediğini yazdı olarak bildirmedikçe, işbu Protokol her defasında 1 yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.

  İşbu Protokol Hartum’da 05/06/2013 tarihinde, Türkçe. Arapça ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak ve bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmış olup yorum farklılığı olması durumunda İngilizce metin esas kabul edilecektir.
 • İletişim

  Konumumuz

  T.C Sağlık Bakanlığı
  E-mail: sudan.turkhastanesi@saglik.gov.tr

  İletişim Formu

 • Gizlilik

  Gizlilik Politikası

 • Daha Fazla

  Hastanemiz Hakkında Devamı

  Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti, kökleri Osmanlı İmparatorluğu devrine dayanan dostluk ilişkilerini uzun yıllar boyunca devam ettirmiştir. İki ülke ilişkilerinin gelişmesinde önemli unsur sağlık alanında işbirliği olmuştur. Sağlık altyapısı ihtiyaçlara cevap veremeyecek durumda bulunan Sudan’ın bu alandaki gelişmesine katkıda bulunmak için, Türkiye ile Sudan arasında sağlık alanındaki ilişkilerin dayandığı temel belge olan, 28 Mart 2007 tarihli “T.C. Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol” imzalanmıştır. Bu protokol ile sağlık hizmetlerinin sağlanması ve tıp alanında işbirliği hedeflenmektedir. Ayrıca, Sudan’da yaşanan felaketler sonrası insani yardım kapsamında ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapmanın yanında Sudanlı hastaların ülkemiz sağlık kuruluşlarında tedavi edilmesi ve Sudanlı sağlık personeline ülkemizde eğitim verilmesi yönünde faaliyetlere devam edilmektedir.
  TİKA aracılığı ile ülkede gerek sağlık gerekse diğer alanlarda inşaat ve tadilat projeleri gerçekleştirilmiş, bazı projeler ise devam etmektedir. Ancak yetişmiş sağlık personeli konusundaki yetersizlik nedeniyle sağlık tesislerinde işletme ve kaliteli sağlık hizmet sunumunun istenilen kalite ve seviyede olmadığı görülmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle ve Sudan sağlık sistemine referans hastane niteliğinde olacak bir 3. basamak sağlık hizmeti sağlayıcısı kazandırmak amacıyla Sudan Hükümeti ile yapılan temaslar neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, Sudan'ın Güney Darfur Eyaletinin başkenti Nyala’da 3. basamak sağlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterecek olan Nyala Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kurulmasına karar verilmiştir. Kurulacak Hastanenin inşası tamamlandıktan sonra 5 yıl süre ile taraflarca müştereken işletilecek ve süre sonunda hastane Sudan Tarafına bedelsiz olarak devredilecektir. Bu şekilde, Sudan’ın sağlık sisteminin güçlendirilmesi ile sağlık eğitimi ve sunumunda kalitenin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
 • Nyala Galeri

  Nyala'da yaşam

 • Bağlantılar ve Linkler
  BAĞLANTILAR
   
  T.C. Sağlık Bakanlığı
  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
  T.C. Hartum Büyükelçiliği
  TIKA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
   
   
  KURUMUMUZA DESTEK VEREN KURUM VE KURULUŞLAR
   
  Türk Hava Yolları
  Hartum Sena Marketler Zinciri
   
   
 • Ziyaretçi İstatistikleri

  Ziyaretçi istatistikleri

  Bu gün ziyaret eden 42
  Aylık ziyaretçi sayısı 1895
  Yıllık Ziyaretçi sayısı 12776
  Toplam ziyareetçi sayısı 12776
     
     
     
 • idari Kadro
  içrrik hazırlanıyor
 • Yönetim Şeması